องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ [ 20 ก.ค. 2564 ]187
2 คูมือการใช้งาน e-PlanNACC [ 15 มิ.ย. 2564 ]174
3 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]184
4 ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน [ 7 ก.พ. 2564 ]176
5 การตรวจสอบภายในของรัฐ [ 13 ม.ค. 2564 ]179
6 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ธ.ค. 2563 ]185
7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ [ 18 พ.ย. 2563 ]179
8 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2563 ]184
9 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 15 ก.ย. 2563 ]175
10 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ส.ค. 2563 ]184
11 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) [ 17 ก.ค. 2563 ]178
12 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]173
13 คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC [ 12 พ.ค. 2563 ]167
14 แนวทางปฏิบัติ ว89 [ 10 พ.ค. 2563 ]177
15 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 27 เม.ย. 2563 ]175
16 การประเมินความเสี่ยง [ 10 มี.ค. 2563 ]177
17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง [ 20 ก.พ. 2563 ]169
18 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]187
19 คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 6 ม.ค. 2563 ]173
20 การควบคุมภายใน [ 30 พ.ค. 2562 ]184
 
หน้า 1|2