องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]125
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]97
3 รายงานผลการให้บริการประชาชน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]109
4 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]94
5 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]174
6 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]143
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]96
8 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]102
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]143
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]104
11 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]152
12 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]140
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]141
14 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]115
15 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับ 2) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]110
16 มาตรฐานหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]104
17 แนวทางในการปฏิบัคิราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]104
18 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]95
19 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]151
20 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.หนองตะไก้ [ 2 ต.ค. 2563 ]149
 
หน้า 1|2