องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 6 ธ.ค. 2566 ]3
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]156
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]127
4 รายงานผลการให้บริการประชาชน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]139
5 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]123
6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]202
7 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]175
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]126
9 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]132
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]175
11 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]137
12 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]189
13 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]174
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]170
15 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]156
16 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับ 2) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]139
17 มาตรฐานหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
18 แนวทางในการปฏิบัคิราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]139
19 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]125
20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]184
 
หน้า 1|2