องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แนวทางการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 27 ม.ค. 2565 ]55
2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2565 ]52
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ต.ค. 2564 ]51
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 18 ต.ค. 2564 ]55
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ต.ค. 2564 ]66
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ต.ค. 2564 ]60
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ต.ค. 2564 ]50
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 18 ต.ค. 2564 ]54
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 18 ต.ค. 2564 ]55
10 แนวทางในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]59
11 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 29 พ.ย. 2562 ]123
12 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]127
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]108
14 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]124
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 29 พ.ย. 2562 ]106
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 29 พ.ย. 2562 ]116
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]129
18 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต.หนองตะไก้ [ 1 ต.ค. 2562 ]108
19 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]112
20 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]120
 
หน้า 1|2