องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]18
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]19
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9,620 ถุง ของกองการศึกษา [ 24 ก.ค. 2566 ]15
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตา ถึง บ้านนางวันดอน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]14
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]18
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]21
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึหพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]19
168 ประองค์การบริหารสวนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]19
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกประปา บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]19
170 ประองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิ [ 13 ก.ค. 2566 ]21
171 ประกาศองค์กากรบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]23
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]22
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]20
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายบุญช่วย ถึง ไร่นายสมบัติ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]21
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองโน ถึง ไร่นายสมหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]19
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวทีเครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต [ 30 มิ.ย. 2566 ]25
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานธรุการและงานทั่วไป) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]19
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดและงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]20
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9,580 ถุง ของกองการศึกษ [ 27 มิ.ย. 2566 ]20
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมากรุยทางถางป่าปรับพื้นที่ตามโครงการปลูกต้นไม้เเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]18
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35