องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ [ 12 มิ.ย. 2566 ]5
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราขสีมา จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วงนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 12 มิ.ย. 2566 ]3
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]5
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]1
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญากิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์การในชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 9 มิ.ย. 2566 ]5
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]5
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]6
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]4
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิตร - สวนส้ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]5
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0022 จำนวน 1 งาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]5
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0038 และ 420-65-0039 จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]5
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำนินการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขว 4779 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]2
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 10,080 ถุง ของกองการศึ [ 31 พ.ค. 2566 ]4
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 495-59-0001 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]4
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน รายการพระบนมฉายาลักษณ์ ร.10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]2
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0027,420-61-0029,420-61-0031 และ 420-61-0032 จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหา [ 24 พ.ค. 2566 ]3
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนหองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]4
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทธิพงษ์ - บ้านป้าเอื้ยง บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]4
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]1
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]7
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27