องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]58
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อต้นกล้าผักสวนครัว สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตร "การปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพา [ 23 ส.ค. 2565 ]55
383 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0040 จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]52
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0040 จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]49
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อไก่พันธ์ไข่และไก่พัน์ธ์พื้นเมือง สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตกร "การเลื้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ข [ 18 ส.ค. 2565 ]83
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]108
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]109
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]67
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พิ้นเมือง สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร "การเลี้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธี [ 18 ส.ค. 2565 ]57
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]69
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการ ไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียม จำนวน 1 อัน ของการช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]60
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]119
393 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]104
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ไกเดอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]54
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]110
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับขี่ปลอดภัยในเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กา [ 11 ส.ค. 2565 ]115
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 8 ส.ค. 2565 ]109
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและว [ 8 ส.ค. 2565 ]109
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และพ่นตราสัญญาลักษณ์ติดสติกเกอร์รถยนต์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 8 ส.ค. 2565 ]118
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อส้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]115
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35