องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]4
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]3
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายบุญช่วย ถึง ไร่นายสมบัติ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]4
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองโน ถึง ไร่นายสมหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]3
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวทีเครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต [ 30 มิ.ย. 2566 ]4
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานธรุการและงานทั่วไป) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดและงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9,580 ถุง ของกองการศึกษ [ 27 มิ.ย. 2566 ]3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมากรุยทางถางป่าปรับพื้นที่ตามโครงการปลูกต้นไม้เเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]3
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเสียม จำนวน 40 ด้าม ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึง หน้าพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]1
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุการเกษตร รายการปุ๋ยเคมีสูตร 40-0-0 จำนวน 2 กระสอบ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการสายเอ็นตัดหญ้า จำนวน 5 ม้วน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาดำเนินจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสองครเหนือ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]4
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื่้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]3
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รายการเครื่องโทรศํพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]5
37 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]3
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 6 เส้น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 13 มิ.ย. 2566 ]3
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจ่อย - สาย ทล.24 บ้านหนองแวง หมูที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]2
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป [ 12 มิ.ย. 2566 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27