องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]66
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]65
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0029 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]66
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]75
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]71
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]67
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขว. 4779 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]75
308 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]80
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายศาลตาปู่ ถึง บ้านนางหมั่นบ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]72
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน1 ป้าย ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]80
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]61
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]83
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดูก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]78
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัด ถึง ทล.1056 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]85
315 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. เส้นบ้านนายจร ถึง บ้านนายประหยัด บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]88
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการทำป้ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตูช่วงสงกรานต์ จำนวน 16 ป้าย ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพ [ 11 เม.ย. 2565 ]128
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานสาธารณสุข) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 เดือน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]102
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการย้ายจุดเก็บเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดและย้ายจอมอนิเตอร์ จำนวน 1 จุด ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]98
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 เดือน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]92
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 เดือน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27