องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 20 กล่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]22
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุกีฬา รายการถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองตะไก้เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]22
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " หนองตะไก้เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]23
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองตะไก้เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 หลัง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]21
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองตะไก้เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]27
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1557 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]25
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการการจ้างทำโครงการเหล็กพร้อมป้าย โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ชุด ของกองคลัง องค์การบริหารสว่นตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]19
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน [ 20 เม.ย. 2566 ]23
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]25
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพร่ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]26
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเลื้ยง - บ้านนายสอด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]20
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน (ทั่วไป) ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]21
233 ประองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นประปา ถึง สะพาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]23
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวัด - หนองหินตั้ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]22
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะพเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]19
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน (งานธรุการและงานทั่วไป) ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]19
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]22
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสองเมือง - บ้านนายไกรสร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]20
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 3 เดือน ของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาพะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]23
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริมนมยูเชที(UHT) ชนิดกล่ิอง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ นมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11,961 กล่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์ก [ 14 มี.ค. 2566 ]20
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35