องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 684 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุการเกษตร รายการปุ๋ยเคมีสูตร 40-0-0 จำนวน 2 กระสอบ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]20
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการสายเอ็นตัดหญ้า จำนวน 5 ม้วน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]21
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาดำเนินจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสองครเหนือ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]21
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื่้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]20
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รายการเครื่องโทรศํพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]23
186 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]19
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 6 เส้น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 13 มิ.ย. 2566 ]20
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจ่อย - สาย ทล.24 บ้านหนองแวง หมูที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]18
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราขสีมา จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วงนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 12 มิ.ย. 2566 ]22
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]18
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญากิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์การในชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 9 มิ.ย. 2566 ]23
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]23
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิตร - สวนส้ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]20
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0022 จำนวน 1 งาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]25
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0038 และ 420-65-0039 จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35