องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 335 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเรือนแปลงเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3 เดือน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2565) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน1 โครงการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานทั่วไป) ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3 เดือน ของกองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 3,600 แผ่น ถ่ายเอกสารข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4,774 แผ่น เย็บเล่ม จำนวน 15 เล่ม ข [ 21 ก.ย. 2565 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนตุลาคม 2565 และนมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 17,670 กล่อง ของกองการศึกษ [ 15 ก.ย. 2565 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม สายคลองแคน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อรับน้ำเข้าสระโนนแดง บ้านโสกจาน หมูที่ 7 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒรธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนายกฤษณะ - บ้านนางจุฑามาศ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง [ 31 ส.ค. 2565 ]10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17