องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA) [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]4
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]12
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยเงินตามข้อบัญญัติ [ 6 ต.ค. 2566 ]38
5 แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 8 พ.ค. 2566 ]36
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]40
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเงินตามข้อบัญญัติ [ 3 ต.ค. 2565 ]55
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565) [ 16 ส.ค. 2565 ]82
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินตามข้อบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2) [ 9 พ.ค. 2565 ]136
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเงินตามโครงการจ่ายขาดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]129
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเงินตามข้อบัญญัติ [ 6 ต.ค. 2564 ]221
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้ [ 27 ก.ย. 2564 ]195
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเงินตามข้อบัญญัติ [ 22 ต.ค. 2563 ]198
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 22 ต.ค. 2563 ]261
16 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]201
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]195
18 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]206
19 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]204
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]202
 
หน้า 1|2