องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]18
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]38
3 รายงานการประชุมพนักงานเดือนตุลาคม 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]47
4 รายงานผลITA นำเสนอผู้บริหาร [ 18 ต.ค. 2564 ]49
5 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]40
6 แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]47
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]81
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]83
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]97
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]106
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]91
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]141
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]96
14 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]106
15 กฎหมายมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]84
16 กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]89
17 กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน [ 12 มิ.ย. 2563 ]152
18 วิธีและช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. [ 8 มิ.ย. 2563 ]95
19 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม [ 8 มิ.ย. 2563 ]94
20 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2562 ]96
 
หน้า 1|2