องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]9
2 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
3 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]8
4 คู่มือสำหรับประชาช การแจ้งถมดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]7
5 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2565 ]11
6 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]7
7 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2565 ]9
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2565 ]6
9 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2565 ]7
10 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ย. 2565 ]9
11 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2565 ]8
12 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ก.ย. 2565 ]8
13 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 1 ก.ย. 2565 ]7
14 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 1 [ 21 ก.ค. 2558 ]240
15 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 2 [ 21 ก.ค. 2558 ]221
16 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 3 [ 21 ก.ค. 2558 ]175
17 แผ่นพับ การป้องกันอักคีภัย [ 30 พ.ย. 542 ]174
18 แผ่นพับ การป้องกันภัยแล้ง [ 30 พ.ย. 542 ]234
19 แผ่นพับ การป้องกันอุทกภัย [ 30 พ.ย. 542 ]178