องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้งานระบบบริการออนไลน์ (E-Service) [ 3 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
3 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
4 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]32
5 คู่มือสำหรับประชาช การแจ้งถมดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]29
6 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2565 ]36
7 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 1 ก.ย. 2565 ]30
8 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2565 ]32
9 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2565 ]30
10 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2565 ]30
11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ย. 2565 ]36
12 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2565 ]31
13 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ก.ย. 2565 ]30
14 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 1 ก.ย. 2565 ]27
15 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 1 [ 21 ก.ค. 2558 ]286
16 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 2 [ 21 ก.ค. 2558 ]250
17 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไฟล์ที่ 3 [ 21 ก.ค. 2558 ]198
18 แผ่นพับ การป้องกันอักคีภัย [ 30 พ.ย. 542 ]201
19 แผ่นพับ การป้องกันภัยแล้ง [ 30 พ.ย. 542 ]262
20 แผ่นพับ การป้องกันอุทกภัย [ 30 พ.ย. 542 ]206