องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางเศรษฐกิจ
            1.1    อาชีพ

                        ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                         1. อาชีพทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ฯลฯ
                         2. อาชีพทำนา
                         3. อาชีพเลี้ยงสัตว์
                         4. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

           

             1.2   หน่วยธุรกิจ

                            - ปั๊มน้ำมัน และก๊าช                                2 แห่ง
                            - ปั๊มหลอด                                            1 แห่ง
                            - โรงงานอุตสาหกรรม                              1 แห่ง
                            - โรงสี                                                 4 แห่ง
                            - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6 แห่ง
                            - ฟาร์มหมู                                            1 แห่ง
                            - ฟาร์มวัว                                             1 แห่ง

 

 วัดและสำนักสงฆ์ มีจำนวน 14 แห่ง
ลำดับ
ชื่อศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้าน
หมู่ที่
1
วัดใหม่จำปา
ห้วยวัด
1
2
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้
2
3
วัดกุดขมิ้น
กุดขมิ้น
3
4
วัดสองครเหนือ
สองคร
4
5
สำนักสงฆ์โนนสง่า
สองคร
4
6
วัดบ้านหนองแวง
หนองแวง
5
7
สำนักสงฆ์หนองม่วงตะวันออก
หนองแวง
5
8
วัดหนองพยอม
หนองพยอม
6
9
สำนักสงฆ์หนองยายเม้า
หนองพยอม
6
10
สำนักสงฆ์บ้านโสกจาน
โสกจาน
7
11
สำนักสงฆ์โนนตะแบง
โนนตะแบง
8
12
วัดจินตนาวราราม
สวนป่า
9
13
สำนักสงฆ์วัดป่า
สองครเหนือ
10
14
วัดหนองแสง
หนองแสง
12