องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตำบลหนองตะไก้น่าอยู่  เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม

เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เคียงคู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี