องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาววรรณภา  ละอองทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ