องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววรกิจ  หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนำพล  เชิงขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
 

นายอุทิตย์ สะอาดเอี่ยม
คนงานทั่วไป