องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววรกิจ  หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุวิภาดา  เดชา 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 

นางสาวฐิติพร    สุขพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายนำพล  เชิงขุนทด นายสมพงษ์  ปฏิธันยธรณ์ - ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป