องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางบานเย็น  ทะนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวดรุณี ประภาวงค์
นางสาวศิริกาญจน์ ศรีใหม่
ครูชำนาญการ 
ครู
นางสมพร  สุขพงษ์  นางสาวศุภลักษณ์  เครือสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 นางเดือน  ขวัญสูงเนิน
 คนงานทั่วไป