องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวอรปรียา  จำปาทิพย์ นางสาวดรุณี ประภาวงค์ นางสาวศิริกาญจน์ ศรีใหม่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูชำนาญการ  ครู
นางสมพร  สุขพงษ์ นางสาวชลากร  แต่งพลกรัง -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก นางสาวศุภลักษณ์  เครือสูงเนิน นางเดือน  ขวัญสูงเนิน -ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ