องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนิภา  ฮะสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรปรียา  จำปาทิพย์ นางสาวดรุณี ประภาวงค์ นางสาวศิริกาญจน์ ศรีใหม่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูชำนาญการ  ครู

นางสมพร  สุขพงษ์ นางสาวชลากร  แต่งพลกรัง นางสาววิภา   ทับสาร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 นางสาวศุภลักษณ์  เครือสูงเนิน นางเดือน  ขวัญสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป