องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองช่าง


นายทินกฤต ชาญเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ตำแหน่งว่าง)

(ตำแหน่งว่าง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างเขียนแบบ
 

นางสาวสุมาลี โสสีแก้ว
 นายเจริญ  เหมือนใจนึก
นายบุญดอม เดียวสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
พนักงานขับรถยนต์นายพรพรม  น้อยหมื่นไวย
นายฉัตรชัย   ศรีแจ่ม

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ คนงานทั่วไป