องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองช่าง


นายทินกฤต ชาญเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุชาติ ยมสูงเนิน

(ตำแหน่งว่าง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างเขียนแบบ
     
 
นางสาวสุมาลี โสสีแก้ว
 นางสาวกมลทิพย์ วรรณโก 
นายบุญดอม เดียวสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
พนักงานขับรถยนต์