องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองคลัง


นางนิภา ฮะสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเกศินี โกสินทร์รักษา
นางสาววิภาดา ชอบการไร่ นายกรกต ศรีใหม่
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

-ว่าง-
 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 


นางสาวปราณีต ขวัญสูงเนิน
นางสาว สิริขวัญ กรุ่นสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 นางสมนึก แบงกระโทก  นางสาวศิรินาถ สมนึก
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
-ว่าง- นายบุญดอม  เดียวสูงเนิน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์