องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองคลัง


นางนิภา ฮะสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางเกศินี โกสินทร์รักษา
-ว่าง-
นางสาววิภาดา ชอบการไร่
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
  นายกรกต ศรีใหม่  
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  


นางสาวปราณีต ขวัญสูงเนิน
นางสาว สิริขวัญ กรุ่นสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 นางสมนึก แบงกระโทก  นางสาวศิรินาถ สมนึก
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 นางกาญจนา  แทนพรมราช
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ