องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองคลัง


นางนิภา ฮะสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลังนางเกศินี โกสินทร์รักษา
นางสาวณัฐชยา น้อยจันทร์
นางสาววิภาดา ชอบการไร่
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
  นายกรกต ศรีใหม่  
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  


นางสาวปราณีต ขวัญสูงเนิน
นางสาวสิริญรดา  กิสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 นางสมนึก แบงกระโทก  นางสาวศิรินาถ สมนึก
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้