องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นางสาวกาญจนา  ลาภาสระน้อย
นายศรายุทธ อินทิวงศา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวอรกานต์  หลักกลาง -ว่าง-
นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชำนาญการ


นางนภาพร เลิศจันทึก


เจ้าพนักงานธุรการนางสาวดวงนภา  คอกพิมาย -ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายสมชาย สุวาท นายเวียร นันสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

นายดวง  ขวัญสูงเนิน นางสมหมาย  เชิงขุนทด  
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป