องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นางสาวกาญจนา  ลาภาสระน้อย
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวปภัชญา ฐานิตศุภกานต์
นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด

นางนภาพร เลิศจันทึก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
 


 
- ว่าง - นางสาววรัชยา สุวรรณรัตน์อังคณานุรักษ์ นายสมเจตน์  แป้สูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายสมชาย สุวาท นายเวียร นันสูงเนิน นายเฉียบ  เอี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายดวง  ขวัญสูงเนิน นางสมหมาย  เชิงขุนทด  
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป