องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นางสาวกาญจนา  ลาภาสระน้อย
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอรกานต์  หลักกลาง นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด
นางนภาพร เลิศจันทึก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดวงนภา  คอกพิมาย -ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายสมชาย สุวาท นายเวียร นันสูงเนิน นายเฉียบ  เอี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป

นายดวง  ขวัญสูงเนิน นางสมหมาย  เชิงขุนทด  
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป