องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นางสาวอภิญญา ทิพย์สาคร
นายธวัชชัย  เครือบสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

นางสาวปภัชญา ฐานิตศุภกานต์
นายวรัญย์ปกรณ์  เมธาธรรมรส

นางนภาพร เลิศจันทึก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นายชัชวาล  จิตรโคตร
นางสาววรัชยา สุวรรณรัตน์อังคณานุรักษ์ นายจักรพงษ์  เรืองศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายสมชาย สุวาท นายเวียร นันสูงเนิน  
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์