องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-001218  ต่อ 16

นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
นางนิภา ฮะสูงเนิน
นายทินกฤต ชาญเมืองปัก
หัวหน้าสำนักปลัด
044-001218 ต่อ 11
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-001218 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-001218 ต่อ 13
 
นางบานเย็น  ทะนา
 
นางสาววรกิจ  หมายเกื้อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
044-001218 ต่อ 15
 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
044-001218 ต่อ 15