องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายมงคล  หกกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-001218  ต่อ 16
นายมงคล  หกกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-001218  ต่อ 16

นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
นางนิภา ฮะสูงเนิน
นายทินกฤต ชาญเมืองปัก
หัวหน้าสำนักปลัด
044-001218 ต่อ 11
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-001218 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-001218 ต่อ 13
 
นางนิภา  ฮะสูงเนิน
 
นางสาววรกิจ  หมายเกื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
044-001218 ต่อ 15
 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
044-001218 ต่อ 15