องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 
 
นายเลื่อน แสนปรางค์นอก
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชวลิต  พัวเจริญ นายทรงชัย  แป้สูงเนิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางธัญชนก  เกียกสูงเนิน นายสมใจ  โปรดสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายสนับ  เกี้ยวสูงเนิน นางสายหยุด  น้อมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายสมศักดิ์  บุษบาสระน้อย นายทรงชัย  แป้สูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายเลื่อน แสนปรางค์นอก นางสาวฉันทนา  ลัดสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายชวลิต  พัวเจริญ นายลี กรงสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายสะอาด  สุขพงษ์ นางนิภา  ปักสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12