องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประสงค์  มีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์  081-8790349นายวิสุทธิ์  น้อมสูงเนิน นายประยุทธ  เสือสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4259446
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7687588

นายประจวบ  แป้สูงเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2564577