องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
 


โครงการ ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้

2023-06-08
2023-04-26
2022-05-27
2022-03-30
2022-03-11
2022-02-25
2021-09-24
2021-09-09
2021-08-30
2021-08-25