องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
 


โครงการ ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้

2024-02-13
2024-01-15
2024-01-10
2023-12-01
2023-10-25
2023-09-08
2023-08-22
2023-07-07
2023-06-19
2023-06-08