องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎหมายมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]62
2 กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]61
3 กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน [ 12 มิ.ย. 2563 ]61
4 วิธีและช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. [ 8 มิ.ย. 2563 ]59
5 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม [ 8 มิ.ย. 2563 ]53
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2562 ]57
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 5 ก.พ. 2562 ]66
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ก.พ. 2562 ]62
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ก.พ. 2562 ]57
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.พ. 2562 ]57
 
หน้า 1|2