วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนายกฤษณะ - บ้านนางจุฑามาศ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง