วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางถนอม หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหนองพยอม ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินถม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 8 บ้านโนนตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายอ่างเก็บน้ำห้วยวังแหว่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายแยกคลองแคน หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง