วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ของรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแวง ม.5 สายหัวนาหนองม่วงตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ 4 (คุ้มฟากห้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)