วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบริการถมบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่รอบบ่อขยะบ้านหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รายการแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวข 831 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง