วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 26 ชุด โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถการเกษตรกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างโครงการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถการเกษตรกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบต่อพ่วงจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างบริการเต้นท์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุของรางวัล โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง