วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึง หน้าพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์บ้านสองครเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง