วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะทำ่งาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อ่ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยาพาราแอสฟัล์คอนกรีตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) ชนิดถังๆละ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ของรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง