วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น (สายบ้านกฤษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการป้องกันการตั้งรรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง