วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) ชนิดถังๆละ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ของรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแวง ม.5 สายหัวนาหนองม่วงตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ 4 (คุ้มฟากห้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง