วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะทำ่งาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อ่ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยาพาราแอสฟัล์คอนกรีตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง