วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างค่ามหรสพพื้นบ้าน (โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ,เครื่องพิมพ์เลเซอร์,เคื่องสำรองไฟและชุดโปรแกรมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองพยอม-สองคร หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง-สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น (สายบ้านกฤษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการป้องกันการตั้งรรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง