วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 5 สายหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบง หมู่ 8 สายคุ้มโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ 4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ TN-261 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ brother TN-261 (BK) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างค่าตกแต่งจัดสถานที่ (โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อค่าของรางวัลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง