วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้
3  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการส่งเสริมสติปัญญาและความแลาดทางอารมณ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายบ้านทองพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสจาน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประทีป ถึงบ้านนายบุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายบ้านตาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองแสง ถึง คุ้มหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
23  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง