วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ฯ (โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการป้องกันการจมน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายป้อมยามตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง สายบ้านนายชีวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวัน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไรสายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อค่าพันธุ์ไม้และดินปลูก (โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง