วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้งถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางเหลียว ถึงหนองม่วงตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนแบบสะพาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านตำรวจ ถึงที่ดินนายสมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายหลังที่ดินจัดสรรทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2562
ซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรท้ายรถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง