วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 1557 นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายแยกศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจัดประชุมประชาคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเริงชัย ถึงบ้านนายนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเหลือบ ถึงหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง