วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตะไก้เกมส์ จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 จำนวน 13 ป้าย ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 หลัง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 29,610 ถุง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 2,400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบทรงกลมและกระบองไฟจราจร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง