วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อกระดาษ DoubleA 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหินคลุกเกรดบี (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 480 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองพยอม-บ้านสองคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 (สายหน้า รพ.สต.หนองตะไก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง