วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองแสง-คุ้มหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างเพื่อใช้ในการสำเนาเอกสารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ขง-8968 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพฺ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง