วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านสองครเหนือ สายเลียบคลองห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า สายหน้าอ่างห้วยวังแหว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา สายหัวนา-คลองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร สายหน้า ศพด.เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม สายหน้าวัดหนองพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด สายหลัววัดหวัยวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อหินคลุกเกรดบี(จากโรงโม่ปากช่อง) (ซ่อมแซม หมู่ที่ 1, 3, 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง