วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 คุ้มโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ (ไผ่) - โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ฯ (โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการป้องกันการจมน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง