วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ขง-8968 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพฺ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง