วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองแมงงอด หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ขว-4779 นม. (เช็คระยะ 60,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 144 ขวด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนยาง-ล้อหน้ารถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง