วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเกรด เอ (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. หมึก Canon Selphy CP1300 จำนวน 4 ชุดๆละ 1,590 บาท เป็นเงิน 6,360 บาท2. หมึก Brother TN-261 BK จำนวน 4 กล่องๆละ 2,350 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล.บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายนายสีนวล ถึง ข้างวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายหน้า ศพด.สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายหน้า ศพด.เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อมูลี่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ ป้อมยาม อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง