วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อยางล้อหลังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 88-7062 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองแมงงอด หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ขว-4779 นม. (เช็คระยะ 60,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง