วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการป้องกันการตั้งรรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะทำ่งาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อ่ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง