วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถการเกษตรกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบต่อพ่วงจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างบริการเต้นท์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุของรางวัล โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 26 ชุด โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM จำนวน 11,150 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 รวม 10,494 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกและถนนดิน 7 หมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถการเกษตรกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง