วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โทษจากการเผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลียนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 4 รายการ
30  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(แบบบรรทุกน้ำ) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)