วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอบต. หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(10 รายการ) สำหรับทหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 1000-20 B.S จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง